Turun Tähti-Tytöt ry:n säännöt

päivitetty 25.11.2020


1§ Nimi, kotipaikka ja kieli
Turun Tähti-Tytöt ry, jota näissä säännöissä sanotaan lippukunnaksi, on nimenä yhdistyksellä, jonka kotipaikka on Turun kaupunki ja jonka kielenä on suomi.


2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä.
Tähän sisältyy myös yksilöiden valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan yhteiskunnassa.
Lippukunta pyrkii toteuttamaan takoitustaan partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluvat kansainvälinen, kulttuuri-, raittius-, uskonnollinen ja yhteiskunnallinen kasvatus ja joita toteutetaan johtajakoulutuksen, kokousten, kurssien, leirien ja retkien avulla.
Lippukunnan harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan Suomen evankelisluterialisen kirkon tunnustusta ja muuta uskontoa tunnustaville partiolaisille varataan tilaisuus saada oman tunnustuksensa mukaista kasvatusta.
Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.


3§ Jäsenet
Lippukunnan jäseneksi voidaan holhoojan suostumuksella hyväksyä jokainen 7 vuotta täyttänyt, joka haluaa osallistua lippukunnan toimintaan.
Lippukunnan varsinaisia jäseniä eli A-jäseniä ovat kaikki 15 vuotta täyttäneet lippukunnan jäsenet. Alle 15-vuotiaat ovat B-jäseniä. A- ja B- jäsenet hyväksyy hallitus.
Kannattajajäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea lippukunnan tarkoitusta ja toimintaa. Lippukunnan kunniajäseneksi voidaan vuosikokouksessa kutsua henkilö, joka tehokkaasti on edistänyt lippukunnan toimintaa. Kunniajäsenen ehdottaa hallitus.
Lippukunnan kokouksissa on kaikilla jäsenillä puheoikeus, mutta ainoastaan varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.


4§ Jäsenmaksut
Lippukunnan A- ja B- jäsenet suorittavat lippukunnan varsinaisen kokouksen vahvistaman jäsenmaksun ja kannattajajäsenet suorittavat joko vuosittaisen tai kertakaikkisen jäsenmaksun. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.


5§ Hallitus
Lippukunnan hallituksen valitsee lippukunnan varsinainen kokous. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan, jota kutsutaan lippukunnanjohtajaksi, ja varapuheenjohtajan, jota kutsutaan lippukunnan apulaisjohtajaksi, lisäksi vähintään kolme ja enintään kahdeksan muuta jäsentä. Lippukunnanjohtaja ja lippukunnan apulaisjohtaja valitaan vuorovuosin kahdeksi vuodeksi ja muut jäsenet vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolisista sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat virkailijat.
Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaanluettuina. Kaikilla hallituksen jäsenillä on yhtäläinen äänioikeus, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.


6§ Taustayhteisö ja vanhempainneuvosto
Lippukunnan taustayhteisönä on Turun Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry ja Turun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry. Taustayhteisö, joka ei ole lippukunnan elin, tukee lippukunnan toimintaa yhteistoiminnassa sen kanssa ja lippukunta puolestaan pyrkii toiminnassaan noudattamaan taustayhteisön periaatteita näiden sääntöjen 2 §:n puitteissa. Lippukunnan vanhempainneuvosto muodostuu jäsenten vanhemmista ja sen tarkoituksena on pyrkiä tukemaan lippukuntaa yhteistoiminnassa sen kanssa. Vanhempainneuvosto ei ole lippukunnan elin.


7§ Lippukunnanjohtajan tehtävät
Lippukunnanjohtajan tehtävänä on yhdessä hallituksen kanssa
1) johtaa lippukunnan toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokousten päätösten ja sekä sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti.
2) kutsua hallitus koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa
3) pitää yhteyttä lippukunnan jäsenten vanhempiin


8§ Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on
1) edustaa lippukuntaa
2) suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa lippukunnan kokousten, sääntöjen ja lain antamien ohjeiden mukaisesti sekä vastata lippukunnan talouden ja omaisuuden hoidosta.
3) huolehtia lippukunnan kokousten koollekutsumisesta
4) pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksiliittymiskysymykset 3§:ssä mainituin poikkeuksin
5) valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä lippukunnan kokoukselle esitettävät asiat
6) toimeenpanna lippukunnan kokouksen päätöksen


9§ Nimen merkitseminen
Lippukunnan nimen merkitsee lippukunnanjohtaja tai apulaisjohtaja jompikumpi yhdessä hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.


10§ Toiminta ja tilikausi
Lippukunnan toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi


11§ Talous
Tilit on jätettävä toiminnantarkastajille helmikuun 28. päivään mennessä. Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle 31. päivään maaliskuuta mennessä.


12§ Lippukunnan varsinaiset kokoukset
Lippukunnan kevätkokous on pidettävä huhtikuun 30. päivään mennessä. Kevätkokouksen tehtävänä on:
1) päättää lippukunnan toimintakertomuksen ja tilipäätösten vahvistamisesta sekä niiden ja toiminnantarkastajien lausunnon perusteella tilien vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. Päättää lippukunnan oman jäsenmaksun määrä.
2) valita kaksi toiminnantarkastajaa tarkastamaan lippukunnan kuluvan toimintakauden tilejä ja hallintoa
3) käsitellä muut mahdolliset asiat
Lippukunnan syyskokous on pidettävä marraskuun 30. päivään mennessä. Syyskokouksen tehtävänä on:
1) vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle
2) toimittaa vuorovuosina lippukunnanjohtajan tai apulaisjohtajan vaali
3) vahvistaa hallituksen muiden jäsenten lukumäärä
4) toimittaa hallituksen muiden jäsenten vaali
5) vahvistaa seuraavan toimintakauden jäsenmaksu
6) käsitellä muut mahdolliset asiat


13§ Ylimääräiset kokoukset
Lippukunnan ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) lippukunnan jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää tai mikäli hallitus pitää sitä aiheellisena.


14§ Kokouskutsut
Lippukunnan kokousten kokouskutsut on vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta asetettava nähtäväksi lippukunnan ilmoitustaululle.


15§ Ohjesäännöt
Lippukunnanjohtajan, hallituksen ja lippukunnan virkailijoiden tehtävien ja toiminnan tarkempaa säätelyä varten voi lippukunnan kokous tarvittaessa vahvistaa ohjesääntöjä.


16§ Sääntöjen muuttaminen
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.


17§ Lippukunnan purkaminen
Päätös lippukunnan purkamisesta voidaan tehdä lippukunnan kokouksessa, kun purkamisesta on kokouskutsussa mainittu ja vähintään 3/4 annetuista äänistä kannattaa päätöstä. Lippukunnan purkautuessa luovutetaan sen varat lippukunnan päämäärien mukaiseen toimintaan kokouksen päätöksen mukaisesti